Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu https://x-store.io

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin niniejszym określa:

1) zasady rejestracji w portalu i korzystania ze sklepu internetowego, na którym NEXITY świadczy usługę „Marketplace” umożliwiającą Użytkownikom dokonywanie na odległość (online) zakupów od NEXITY oraz u sprzedawców innych niż NEXITY, oferujących usługi w ramach Marketplace;

2) techniczne warunki świadczenia przez NEXITY usług przy wykorzystaniu Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy urządzenia końcowego Użytkownika z systemem teleinformatycznym NEXITY;

3) tryb postępowania reklamacyjnego;

4) w zakresie, w jakim określa prawa i obowiązki Klienta odnoszące się do umowy ze Sprzedawcą oraz prawa i obowiązki Klienta odnoszące się do umowy z Klientem, określa treść umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Marketplace.

§ 2

Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym na podstawie ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

2) NEXITY – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą NEXITY Global spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bronowicka 130, 30-121 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301483, NIP: 8971739404, REGON: 020684224, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000.000,00 zł, wpłaconym w całości.

3) KC – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4) Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do Portalu i korzystania z jego funkcjonalności - po zalogowaniu przy pomocy użycia indywidualnych loginu i hasła;

5) Portalu – należy przez to rozumieć serwis internetowy NEXITY dostępny pod adresem https://nexity.io/;

6) Produkt – należy przez to rozumieć towary i usługi sprzedawane przez Sprzedawców oraz system NEXITY Global Network sprzedawany przez NEXITY na podstawie odrębnej umowy między NEXITY a Klientem;

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

8) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności, takie jak wojny, akty terroryzmu, strajki generalne, lock-out’y, blokady handlowe, klęski żywiołowe, powszechne przerwy w dostawie energii elektrycznej lub dostępie do Internetu, istotną zmianę stanu prawnego, których wpływu na wykonanie Umowy Strony nie mogły były przewidzieć w chwili jej zawarcia;

10) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

11) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która posiada Konto Użytkownika;

12) Klienta – należy przez to rozumieć Użytkownika, który zawiera umowę ze Sprzedawcą w ramach Marketplace;

13) Sprzedawcę – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zajmującego się sprzedażą produktów w ramach Marketplace. w przypadku, gdy NEXITY oferuje bezpośrednio swoje towary lub usługi, NEXITY również jest rozumiana jako Sprzedawca. Sprzedawcy mogą mieć dedykowane subdomeny, dla których również obowiązuje niniejszy Regulamin oraz szczegółowe warunki umów dotyczące oferowanych towarów i usług.

§ 3

Wykładnia Regulaminu

1. Odwołania do aktów prawnych prawa powszechnie obowiązującego są odwołaniami do każdoczesnego aktualnego brzmienia tych aktów, chyba że właściwe przepisy intertemporalne nakazują do danego stanu faktycznego stosować inne, niż aktualne, brzmienie tych aktów prawnych. w przypadku, gdyby dany akt prawny utracił moc, odwołania do niego poczynione w niniejszym Regulaminie powinno się odnosić w następującej kolejności:

1) do aktu prawnego, który bezpośrednio zastąpił uchylony akt prawny, w szczególności do aktu prawnego, w ramach którego postanowień (w tym w ramach przepisów wprowadzających, o ile byłyby one uchwalone w formie odrębnej ustawy) uchylono dotychczasowy akt prawny;

2) do aktu prawnego najbardziej zakresowo zbliżonego do uchylonego aktu prawnego;

3) do przepisów innych aktów prawnych, najbardziej zakresowo zbliżonych do zawartych w uchylonym akcie prawnym, do ogólnych reguł prawa, powszechnie przyjętych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego.

2. ile nic innego nie wynika z kontekstu, liczba pojedyncza obejmuje również liczbę mnogą i odwrotnie.

3. Każdoczesne odniesienie do NEXITY lub Użytkownika jest odniesieniem się ich następcy prawnego lub następców prawnych.

4. Oznaczenia tytułów poszczególnych rozdziałów i paragrafów niniejszego Regulaminu mają znaczenie interpretacyjne i mogą być wskazówką przy wykładni postanowień Regulaminu tylko w przypadku, gdy treść Regulaminu nie daje jasnego i niebudzącego wątpliwości wyniku interpretacyjnego i tylko w zakresie, który nie narusza generalnego charakteru układu praw i obowiązków Stron wynikającego z niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

Warunki świadczenia usług

§ 4

Konto Użytkownika

1. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga rejestracji na Portalu.

2. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna.

3. Rejestracja polega na:

1) wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu zawierającego wymagane dane, wśród których mogą znajdować się następujące:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) nazwa firmy w imieniu której Użytkownik występuje (opcjonalnie);

c) numer telefonu Użytkownika;

d) e-mail Użytkownika;

e) hasło.

2) udzieleniu przez Użytkownika niezbędnych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;

3) akceptacji przez Użytkownika regulaminu świadczenia usług;

4) wprowadzeniu wypełnionego formularza do systemu przyciskiem Zarejestruj się (lub równoznaczny), oraz

5) potwierdzeniu rejestracji poprzez wejście na stronę internetową, do której link został przesłany osobie dokonującej rejestracji na wskazany adres e-mail.

4. Poprzez dokonanie rejestracji na Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć wypełnianie formularza bez przesyłania wpisanych danych, w konsekwencji umowa o świadczenie usług nie zostanie zawarta.

6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody na wprowadzenie i używanie ich danych osobowych. NEXITY jest uprawniony do przesłania wiadomości e-mail w celu potwierdzenia zgody na wykorzystanie ich danych osobowych.

§ 5

Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Regulaminu;

2) korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem;

3) zwolnienia NEXITY od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zwrócenia NEXITY wszelkich zapłaconych kar administracyjnych lub odszkodowań, w szczególności z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania przez NEXITY danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, o ile te roszczenia, kary lub odszkodowania wynikły na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§ 6

Obowiązki NEXITY

1. NEXITY jest zobowiązany do utrzymywania funkcjonalności Portalu przez cały okres świadczenia usług na rzecz Użytkownika. NEXITY może wprowadzać wszelkie zmiany na Portalu, które nie zakłócają świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w szczególności nie powodują konieczności ponownej rejestracji, o ile takich zmian nie będą wymagały okoliczności.

2. NEXITY przy wykonywaniu usług dokłada należytej staranności wynikającej z charakteru prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności gospodarczej.

§ 7

Usługa Marketplace

1. Usługa Marketplace jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Usługa Marketplace świadczona jest dla Klientów nieodpłatnie. Jakiekolwiek opłaty i prowizje związane z transakcjami dokonywanymi z wykorzystaniem usługi Marketplace, obciążają Sprzedawców. Nie dotyczy to w szczególności kosztów usług dodatkowych takich jak kredytowanie, leasing, koszty przesyłki, transportu, montażu, itp. które może ponosić Użytkownik.

2. Sprzedawcami w ramach usługi Marketplace mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjno-prawną) oraz ich uprawnieni przedstawiciele handlowi, którzy poprzez akceptację regulaminu lub zawarcie porozumienia zawarli z NEXITY umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie Klientom produktów za pomocą Portalu.

1) W ramach usługi Marketplace Klientom będzie udostępniony szereg funkcjonalności umożliwiających prawidłowe z niej korzystanie. w szczególności NEXITY może udostępnić funkcjonalności, na podstawie których Klienci mogą:

2) zapoznawać się z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, zawierającymi informacje o Sprzedawcach (w tym ich dane firmowe i dane teleadresowe) oraz o obowiązujących u nich warunkach sprzedaży i dostawy produktów;

3) składać online zamówienia na produkty u Sprzedawców i zawierać na odległość ze Sprzedawcami umowy sprzedaży produktów;

4) dokonywać płatności dotyczące zamówionych produktów za pomocą podmiotu realizującego płatność;

5) wystawiać – za pomocą udostępnionych narzędzi – oceny dotyczące realizacji poszczególnych zamówień przez Sprzedawców;

6) sprawdzać status realizacji oraz historię swoich zamówień za pomocą zakładki „Twoje konto”;

7) składać za pomocą udostępnionego narzędzia online reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami.

3. Korzystanie przez Klienta z usługi Marketplace i składanie zamówień u Sprzedawców możliwe jest po zarejestrowaniu się na Portalu i po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających złożenie i realizację zamówienia

4. Do korzystania z usługi Marketplace i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 8

Informacje o produktach i warunkach dostawy

1. Strony produktowe w ramach Marketplace oraz informacje o cenie i dostępności produktu w asortymencie poszczególnych Sprzedawców, nie stanowią oferty Sprzedawców w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Taki sam produkt może znajdować się w asortymencie różnych Sprzedawców. w takim wypadku mogą mieć zastosowanie różne ceny i warunki dostawy obowiązujące u poszczególnych Sprzedawców. Wybór Sprzedawcy, spośród różnych Sprzedawców posiadających taki sam produkt w swoim asortymencie, leży wyłącznie w gestii Klienta.

3. Produkty oferowane przez Sprzedawców mogą być dostępne samodzielnie lub w pakietach z systemem NEXITY Global oferowanym przez NEXITY oraz dodatkowymi usługami oferowanymi przez Sprzedawców.

4. Każdy Produkt dostępny w Marketplace posiada kartę produktu, która zawiera podstawowe informacje o Produkcie, w tym w szczególności może zawierać: opis Produktu w tym dane szczegółowe Produktu obejmujące charakterystyczne cechy Produktu; recenzje dotyczące przebiegu procesu zamówienia wystawione przez Klientów; informację o Sprzedawcach oferujących dany Produkt, dostępności Produktu u każdego z takich Sprzedawców oraz warunkach dostawy Produktu, oferowanej cenie lub dla niezarejestrowanych użytkowników cenie sugerowanej lub widełkach cenowych i warunkach płatności. Jeżeli dany Produkt znajduje się w ofercie NEXITY, jako pierwsza prezentowana jest zawsze oferta NEXITY, a następne oferty rekomendowane (o ile istnieją) i pozostałe oferty w kolejności zgodnie z dokonanym filtrowaniem.

5. Poszczególni Sprzedawcy mogą oferować tylko niektóre sposoby dostawy przewidziane w niniejszym regulaminie lub wykraczające poza regulamin, a także oferować dostawę produktów wyłącznie na określonym obszarze lub obszarach.

6. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców:

a. zawierają podatek VAT (jeżeli dotyczy) i podawane są w złotych;

b. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od Sprzedawcy, sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia oraz jego wagi i gabarytów i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta.

§ 9

Informacje o produktach i warunkach dostawy

1. Klient może w ramach usługi Marketplace składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a. zalogować się do Marketplace;

b. wybrać produkt oferowany przez Sprzedawcę będący przedmiotem zamówienia;

c. kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

d. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu) oraz sposób płatności;

e. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

f. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

g. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny), którego kliknięcie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

h. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

4. Poszczególni Sprzedawcy są uprawnieni do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.

5. NEXITY nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży produktów, zawieranych za pośrednictwem Marketplace, o ile wyraźnie nie jest to wskazane w zamówieniu. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).

6. Złożenie zamówienia produktu przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi dla Klienta, w szczególności na stronie produktowej i zgodnie z treścią zamówienia.

7. W ramach procesu składania zamówienia, NEXITY może udostępnić funkcjonalność, na podstawie której Klient może umieścić w Koszyku produkty różnych Sprzedawców. w ten sposób Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne produkty u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć umowy sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. w takim wypadku poszczególne zamówienia przekazywane są przez NEXITY do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.

8. W przypadku zamówień z dostawą, gdy Klient składa jednocześnie zamówienia u wielu Sprzedawców, do każdego z tych zamówień doliczane są koszty dostawy produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.

9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma maksymalnie 24 godziny na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). w przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

10. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:

a. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, za pomocą innego dostawcy lub do paczkomatu;

c. ma więcej niż cztery zamówienia oczekujące na odbiór w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera, innego dostawcy lub w paczkomacie.

11. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta płatności całości ceny zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. w przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane.

12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). NEXITY informuje, że w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia.

§ 10

Formy płatności

1. Zamówienia złożone w Marketplace powinny być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia). Akceptowane są płatności dokonywane przelewem, kartą płatniczą akceptowaną przez NEXITY, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez NEXITY, pożyczką gotówkową lub leasingiem.

2. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 7 niniejszego regulaminu (jednoczesne złożenie zamówień u różnych Sprzedawców) oraz płatności z góry u różnych Sprzedawców, Klient dokonuje jednej płatności z góry za całość złożonych zamówień; w takim wypadku operator płatności rozdziela zapłaconą sumę i przekazuje poszczególnym Sprzedawcom należne im kwoty.

3. Mając na względzie, że stroną zawartej z Klientem w ramach Marketplace umowy sprzedaży produktu jest Sprzedawca, na Sprzedawcy ciąży obowiązek udokumentowania sprzedaży produktu zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – wystawienia i doręczenia Klientowi faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Klient będący podatnikiem VAT składając zamówienie na produkt za pomocą Marketplace akceptuje otrzymanie od Sprzedawcy będącego podatnikiem VAT faktury elektronicznej.

4. Informacja o tym, czy dany Sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym (nalicza podatek od towarów i usług), zamieszczone są na jego profilu w ramach Marketplace lub w ramach Strony produktowej produktu z asortymentu tego Sprzedawcy.

5. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się̨ po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (nie dotyczy płatności, których termin jest odroczony).

6. Zarejestrowany Klient może skorzystać́ z kodu rabatowego otrzymanego od NEXITY lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w sklepie internetowym NEXITY. Kody rabatowe mogą również przekazywać poszczególni Sprzedawcy – wyłącznie w zakresie oferowanych przez siebie Produktów.

7. Kody rabatowe posiadają̨ okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać́ z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być́ łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, ze regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

8. Szczegółowe zasady korzystania z pożyczki gotówkowej oraz leasingu zostały określone w odrębnych regulaminach.

9. Klient każdorazowo, w przypadku gdy Sprzedawcą będzie inny podmiot niż NEXITY, to Klient jako Przekazujący upoważnia NEXITY – bezpośrednio lub pośrednio – jako Przekazanego na dokonywanie płatności bezpośrednio na rzecz tego Sprzedawcy – jako Odbiorcy Przekazu. Tym samym wszystkie świadczenia jakie Klient będzie zobowiązany do spełnienia na rzecz takiego Sprzedawcy będą przekazywane w imieniu Klienta bezpośrednio lub pośrednio przez NEXITY na zasadzie przekazu, w zakresie w jakim będzie to możliwe.

§ 11

System ocen

1. W ramach Marketplace NEXITY może udostępnić zarejestrowanym Klientom narzędzie umożliwiające dokonanie oceny realizacji przez Sprzedawcę umowy zawartej za pośrednictwem Marketplace. Możliwość dokonania oceny pojawia się po upływie terminu na wykonanie takiej umowy. Ocena dokonywana jest za pomocą narzędzi udostępnionych z poziomu konta Klienta, po zalogowaniu.

2. Ocena wystawiona przez Klienta będzie widoczna dla innych Klientów. NEXITY nie modyfikuje ani nie zatwierdza takich ocen, zaś takie oceny nie są ocenami NEXITY. Wystawienie oceny przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Jednakże oceny powinny być merytoryczne i nie mogą naruszać zakazu dostarczania treści bezprawnych. NEXITY zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do ocen, które w oczywisty sposób są nie merytoryczne (nie na temat), które naruszają zakaz dostarczania treści bezprawnych, jak również ocen wystawionych przez Klienta, który w rzeczywistości nie złożył zamówienia u danego Sprzedawcy.

Rozdział III

Odpowiedzialność

§ 12

Odpowiedzialność Sprzedawców

1. NEXITY informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani dostarczyć produkty bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich produktów (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych produktów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. NEXITY informuje, że w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone przez Sprzedawców uprawnienia przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

2. NEXITY nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane za pośrednictwem Marketplace za wyjątkiem Produktów sprzedawanych przez NEXITY na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Produkty sprzedawane przez Sprzedawców mogą być jednakże objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci (gwarant). Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta.

§ 13

Odpowiedzialność NEXITY

1. NEXITY ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie usługi Marketplace, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania zamówień na produkty. NEXITY nie odpowiada jednakże za ustalone przez Klienta ze Sprzedawcą treść i warunki umowy sprzedaży produktu, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy. Warunki umowy sprzedaży produktu, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniają pomiędzy sobą Klient i Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada ponadto za obsługę posprzedażną Klienta oraz za przekazanie Klientowi informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. NEXITY, o ile nie wynika inaczej z zamówienia, nie jest sprzedawcą produktów z asortymentu Sprzedawców i nie odpowiada za jakość tych produktów ani za ich wady. NEXITY nie zajmuje się ponadto realizacją dostawy produktów zamówionych przez Klientów u NEXITY ani nie odpowiada za sposób i terminowość takiej dostawy.

3. W ramach procesu składania i realizacji zamówień, na adres e-mail Klienta podany w związku z zamówieniem są przesyłane wiadomości dotyczące tego zamówienia (np. potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy na odległość, informacja o statusie realizacji zamówienia, itp.). Takie informacje mogą być wysyłane przez Sprzedawców za pomocą narzędzi udostępnionych dla nich w ramach Marketplace. Jeżeli w treści takich wiadomości nie wskazano inaczej, ich nadawcą jest Sprzedawca, a nie NEXITY.

§ 14

Siła Wyższa

1. Strony są w przypadku zaistnienia Siły Wyższej zobowiązane do dołożenia wszelkich starań, by zaistnienie Siły Wyższej nie przeszkodziło w wykonaniu wzajemnych zobowiązań Stron. w przypadku jednak, gdyby nie było to możliwe, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikłe z powodu zaistnienia Siły Wyższej, której wpływu na zobowiązanie nie dało się powstrzymać.

2. Po ustaniu Siły Wyższej Strony są na powrót zobowiązane do świadczeń zgodnie z umową i Regulaminem.

Rozdział IV

Techniczne warunki korzystania z Portalu

§ 15

1. Korzystanie z Portalu może się odbywać za pomocą urządzeń i oprogramowania spełniających poniższe warunki techniczne:

1) dostęp do sieci Internet;

2) dostęp do witryn WWW – poprzez przeglądarkę WWW;

3) włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies;

4) posiadanie aktywnego konta email;

5) możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną;

6) w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, akceptowane platformy i wersje systemu dostępne są na stronie internetowej NEXITY lub stronach, na których udostępniono aplikację mobilną.

2. W starszych wersjach przeglądarek mogą pojawiać się błędy w wyświetlaniu Portalu. z tego względu, a także ze względu na poprawę bezpieczeństwa, zalecamy Użytkownikom zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

3. Użytkownik nie może przy korzystaniu z Portalu dostarczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać treści niezgodnych z prawem, jak również nie może naruszać praw autorskich do materiałów znajdujących się na Portalu.

4. NEXITY nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu. w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, NEXITY zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia możliwości rejestracji, bez wcześniejszego powiadomienia.

5. NEXITY na Portalu stosuje szereg zabezpieczeń, które obejmują ochronę wprowadzanych danych i ich bezpieczne przetwarzanie, w szczególności w zakresie przekazywanych danych osobowych.

Rozdział V

Postępowanie reklamacyjne

§ 16

1. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców w Marketplace. w ramach Marketplace NEXITY udostępnia zarejestrowanym Klientom narzędzie komunikacyjne umożliwiające złożenie reklamacji online bezpośrednio u Sprzedawcy.

2. Reklamacje związane z usługą Marketplace mogą być zgłaszane NEXITY za pośrednictwem adresu e-mail support@nexity.io. Reklamacje takie są rozpatrywane przez NEXITY wedle kolejności wpływu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez NEXITY.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

§ 17

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, NEXITY przetwarza dane osobowe Użytkownika.

2. NEXITY jest administratorem danych osobowych wskazanych w ust. 1. Dane te zostają NEXITY udostępnione przez Użytkownika. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przez niego podanych i ponosi pełną odpowiedzialność za legalność przetwarzania tych danych, w szczególności za legalność ich udostępnienia NEXITY.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez NEXITY, które wymagają̨ podania danych osobowych. NEXITY przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również̇ w celu świadczenia usługi newsletteru i prowadzenia komunikacji marketingowej.

4. Klient podając dane oświadcza, ze podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku funkcjonowaniem Portalu znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem portalu https://nexity.io/.

6. NEXITY oraz podmioty, którym zostały przekazane dane osobowe przestrzegają przepisów Rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. NEXITY oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych i innych wprowadzonych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zniszczeniem, zmianą, utratą lub przetwarzaniem niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w przypadku złożenia zamówienia na produkt z asortymentu Sprzedawcy, danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e- mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) jest poszczególny Sprzedawca. NEXITY jedynie udostępniania te dane kontrahentowi Klienta (Sprzedawcy) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy. Informacje o Sprzedawcy zawarte są w profilu Sprzedawcy w Marketplace oraz w wiadomości email zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Rozdział VII

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą

§ 18

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na odległość poprzez Marketplace w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

a. w przypadku sprzedaży produktu – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu;

b. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z produktów;

c. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać produkt Sprzedawcy lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu (np. koszt demontażu, odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8. Konsument każdorazowo po nabyciu Produktu wymagającego montażu (jak np. stacja ładowania), gdy montażu dokonuje Sprzedawca:

a. wyraża zgodę, by Sprzedawca przystąpił do montażu elementów Produktu niezwłocznie po ich dostawie, jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od umowy ze Sprzedawcą;

b. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli Sprzedawca rozpocznie montaż Produktu przed upływem ww. terminu na odstąpienie, to utraci prawo do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą na podstawie art. 38 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 287).

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu miedzy nim, a NEXITY, miedzy innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców darzących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Wszelka korespondencja z NEXITY odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail marketplace@nexity.io. Nie dotyczy to przypadków, gdy konieczne jest dostarczenie NEXITY oryginałów wymaganych dokumentów. o konieczności dostarczenia oryginałów określonych dokumentów NEXITY każdorazowo informuje Użytkownika.

4. NEXITY może w każdym czasie zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

a. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Marketplace, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Marketplace;

d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

e. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

g. przeciwdziałanie nadużyciom;

h. poprawa obsługi Klientów;

i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Marketplace.

5. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji na Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do jakichkolwiek treści zamieszczonych na Portalu.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych i do nie wykorzystywania ich do własnych potrzeb. Przez informacje poufne należy rozumieć informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa prowadzonego przez NEXITY lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile NEXITY podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

7. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce wejdą odpowiednie postanowienia powszechnie obowiązującego prawa polskiego, najbardziej zbliżone swym charakterem do bezskutecznych lub nieważnych postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

9. Jeżeli między NEXITY a Użytkownikiem niebędącym konsumentem powstanie jakikolwiek spór, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla NEXITY.

10. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a NEXITY, której przedmiotem są̨ usługi świadczone przez NEXITY w ramach Marketplace na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

11. NEXITY informuje, że w związku ze świadczeniem usług nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

12. NEXITY zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w Portalu oraz w formularzu rejestracyjnym, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności usług, a także całkowitego wycofania usług.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa oraz KC.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku i ma zastosowanie do usług świadczonych od tej daty.